pocu

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 | Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana - Diaspora Start-up.

GRUP ȚINTĂ

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI

 

 

Grupul țintă este format din persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban
 2. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia
 3. au vârsta de minimum 18 ani
 4. posedă cetățenia română
 5. fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul încrierii în grupul țintă
 6. demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului,

sau

demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului,

sau

demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.

Prin criteriile de selecție stabilite în ceea ce privește selecția grupului țintă se vor crea premise pentru acordarea de șanse egale, fără discriminări de gen, religie, categorii sociale, astfel încât toate persoanele interesate, care îndeplinesc cerințele minime, să poată fi incluse în proiect.

Conținutul dosarului de înscriere în Grupul țintă al proiectului:

 

 1. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 – Anexa nr. 1
 2. Cerere de înscriere în cadrul proiectului – Anexa nr. 2
 3. Acord prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa nr. 3
 4. Declarație intenție înființare afacere nonagricolă – Anexa nr. 4 
 5. Declarație privind evitarea dublei finanțări – Anexa nr. 5
 6. Cazier juridic – în perioada de valabilitate
 7. Cazier fiscal – în perioada de valabilitate
 8. CV în limba română în format Europass – semnat pe fiecare pagină

Dosarul trebuie să mai conțină și copie după următoarele documente:

 • copie după actul de identitate al candidatului, inclusiv după documentul care dovedește reședința sau domiciliul acestuia, în cazul în care acesta este diferit de adresa specificată în actul de identitate;
 • copie după documentele care fac dovada domiciliului sau rezidenței în Italia în ultimele 12 luni până la momentul încrierii în grupul țintă – inclusiv traducerile acestora făcute de un traducător autorizat;
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie – dacă numele diferă față de certificatul de naștere/ actele de studii etc.;
 • diplomă studii – minim studii gimnaziale;
 • acte doveditoare privind statutul pe piața muncii, inclusiv traducerea făcută de un traducător autorizat;
 • documente care să dovedească experiența antreprenorială, cunoștinte de specialitate, capacitatea tehnică și profesională în domeniul în care dorește să deschidă afacerea:
  • experiență antreprenorială –documente prin care să demonstrați că ați înființat o societate comercială în Italia, în domeniul în care doriți înființarea afacerii din cadrul proiectului;
  • experiență specifică adeverințe, contracte sau alte documente care să demonstreze experiență în domeniul în care se dorește înființarea afacerii. Experiența specifică trebuie să fi fost realizată în Italia;
  • cunoștințe de specialitate – documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din Italia, ori prin alte documente se certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care se dorește înființarea afacerii din cadrul proiectului;

La dosar vor fi depuse doar documentele care au legătură directă cu afacerea care se dorește a fi înființată în cadrul proiectului.