pocu

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 | Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana - Diaspora Start-up.

Concurs planuri de afaceri “START BUSINESS – Români din Italia”

CONCURSUL PLANURILOR DE AFACERI S-A ÎNCHEIAT

Rezultate privind evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri

Liste finale:

 1. Lista candidaturi admise – Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afacere Faza B
 2. Lista candidaturi admise – rezerve – Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afacere Faza B
 3. Lista candidaturi respinse – Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afacere Faza B

 

 

ANUNȚ IMPORTANT!

În atenția participanților la concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului START BUSINESS – Români din Italia – Contract nr. POCU/89/3/7/ID 107543

 

În urma publicării rezultatelor evaluării eligibilității solicitantului și a planului de afaceri  Faza A, au fost depuse și soluționate patru contestații. Contestațiile au fost depuse în perioada 13.02.2019 – 14.02.2019.

Liste finale revizuite:

 1. Lista candidaturilor admise la evaluarea eligibilității solicitantului și a planului de afaceri  Faza A
 2. Lista candidaturilor respinse la evaluarea eligibilității solicitantului și a planului de afaceri Faza A

 

 

 

S-A ÎNCHEIAT SESIUNEA DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

ANUNȚ IMPORTANT!

S-a prelungit perioada de depunere a documentelor necesare înscrierii la concursul pentru obținerea finanțării planurilor de afaceri.

Noul termen limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 04 februarie 2019, ora 24:00.

Procedura de evaluare a planurilor de afaceri se va derula în cadrul următorului calendar:

 

1.      Etapa I – Verificarea conformității administrative a planurilor de afacere (faza A)  

11.02.2019 – 12.02.2019

2.      Publicarea rezultatelor privind verificarea conformității administrative a planurilor de afacere

13.02.2019

3.      Primirea contestațiilor

13.02.2019 – 14.02.2019

4.      Soluționarea contestațiilor

13. 02.2019 – 14.02.2019

5.      Publicarea rezultatelor contestațiilor

15.02.2019

6.      Etapa a II-a – Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afacere (faza B)

13.02.2019-22.02.2019

7.      Publicarea rezultatelor privind evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afacere (faza B)

22.02.2019

8.      Primirea contestațiilor

25.02.2019 – 26.02.2019

9.      Soluționarea contestațiilor

25.02.2019 – 28.02.2019

10.  Publicarea anunțului final privind planurile de afaceri selectate

28.02.2019

 

 

1. Invitație la concurs

Euro Best Team, în calitate de solicitant al proiectului Start Business – Români din Italia, împreună cu partenerii Asociația “LATINA” și “Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita” anunță începerea depunerii dosarului pentru concursul de planuri de afaceri.

Pentru participarea la concurs fiecare candidat trebuie să completeze și să semneze toate documentele puse la dispoziție de către Euro Best Team S.R.L. Acestea pot fi descărcate de pe această pagină, capitolul 3 Conținutul dosarului de înscriere la concursul planurilor de afaceri.

Absolvenții cursului “Competențe antreprenoriale” din cadrul proiectului vor primi un e-mail cu toată documentația necesară înscrierii la concurs. Va fi folosită adresa de e-mail pusă la dispoziție de către cursant la înscrierea în cadrul proiectului, pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului. Candidații trebuie să confirme primirea documentației.

Concursul de planuri de afaceri este dedicat persoanelor care au absolvit cursurile de formare antreprenorială în cadrul proiectului nostru, dar și persoanelor care au urmat aceste cursuri anterior, sau în alte proiecte și care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile ale proiectului “START BUSINESS – Români din Italia”.

concurs afacere italia

2. Condiții de eligibilitate

 • intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 • au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
 • au vârsta de minimum 18 ani;
 • posedă cetățenia română;
 • fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă;
 • demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului, sau demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului, sau demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.

3. Conținutul dosarului de înscriere la concursul planurilor de afaceri

 • Planul de afaceri va fi semnat și însoțit de documente justificative privind fundamentarea bugetului (exemplu de documente justificative: previziuni de vânzări, buget de cheltuieli eligibile, analiza de piață, oferte de preț etc.)
 • Copie după actul de identitate al candidatului, inclusiv după documentul care dovedește reședința sau domiciliul acestuia, în cazul în care acesta este diferit de adresa specificată în actul de identitate
 • Dovada absolvirii programului de pregătire profesională în domeniul antreprenoriatului (copie după certificatul/diploma de absolvire sau adeverință).
 • Anexa nr. 1Cerere de înscriere la concursul de Planuri de afaceri
 • Anexa nr. 2Declarație dublă finanțare
 • Anexa nr. 3Declarație conflict de interese
 • Anexa nr. 4Declarație acord GDPR
 • Anexa nr. 5Declarație de angajament
 • Anexa nr. 6 Declarație pe proprie răspundere
 • Anexa nr. 7Plan de afaceri (model obligatoriu)
 • Buget
 • Previziuni venituri

4. La concurs pot participa și persoane care nu au fost înscrise în Grupul țintă al proiectului

..dar fac dovada absolvirii unui program de pregătire profesională în domeniul antreprenoriatului și care vor depune la înscrierea în concursul planurilor de afaceri și dosarul care să demonstreze eligibilitatea.

Aceste persoane vor completa, pe lângă documentele de la punctul 3, și documentele de la această secțiune, descrise în cele ce urmează:

 1. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 – Anexa nr. 1
 2. Cerere de înscriere în cadrul proiectului – Anexa nr. 2
 3. Acord prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa nr. 3
 4. Declarație intenție înființare afacere nonagricolă – Anexa nr. 4 
 5. Declarație privind evitarea dublei finanțări – Anexa nr. 5
 6. Cazier juridic – în perioada de valabilitate
 7. CV în limba română în format Europass – semnat pe fiecare pagină

Dosarul trebuie să mai conțină și copie după următoarele documente, semnate pe fiecare pagină:

 • copie după actul de identitate al candidatului, inclusiv după documentul care dovedește reședința sau domiciliul acestuia, în cazul în care acesta este diferit de adresa specificată în actul de identitate;
 • copii după documentele care fac dovada domiciliului sau rezidenței în Italia în ultimele 12 luni până la momentul încrierii în grupul țintă – inclusiv traducerile acestora făcute de un traducător autorizat;
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie – dacă numele diferă față de certificatul de naștere/ actele de studii etc.;
 • diplomă studii – minim studii gimnaziale;
 • acte doveditoare privind statutul pe piața muncii, inclusiv traducerea făcută de un traducător autorizat;
 • documente care să dovedească experiența antreprenorială, cunoștinte de specialitate, capacitatea tehnică și profesională în domeniul în care dorește să deschidă afacerea:
  • experiență antreprenorială –documente prin care să demonstrați că ați înființat o societate comercială în Italia, în domeniul în care doriți înființarea afacerii din cadrul proiectului;
  • experiență specifică adeverințe, contracte sau alte documente care să demonstreze experiență în domeniul în care se dorește înființarea afacerii. Experiența specifică trebuie să fi fost realizată în Italia;
  • cunoștințe de specialitate – documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din Italia, ori prin alte documente se certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care se dorește înființarea afacerii din cadrul proiectului;

Prezentați doar documentele care credeți că au legătură directă cu proiectul dumneavoastră și traducerile acestora din limba italiana în limba română făcute de un traducător autorizat.

5. Metodologia de jurizare a concursului de planuri de afaceri

Persoanele care au participat la cursurile de competențe antreprenoriale din cadrul proiectului, precum și cele care îndeplinesc condițiile de acces în grupul țintă, vor folosi Metodologia de jurizare a concursului de planuri de afaceri, care are ca scop reglementarea cadrului de desfășurare a etapei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri din cadrul proiectului „START BUSINESS – Români din Italia” – Contract nr. POCU/89/3/7/107543, pentru a se înscrie la concursul de planuri de afaceri.

 • Metodologia de jurizare a concursului de planuri de afaceri – varianta revizuita
 • Anexa nr. 8 – Cheltuieli eligibile
 • Anexa nr. 9 – Coduri CAEN
 • Anexa nr. 10 – Grila de evaluare a eligibilității solicitantului și a planului de afaceri – faza A
 • Anexa nr. 11 – Grila de verificare tehnico-economică a planului de afaceri – faza B
 • Anexa nr. 12 – Contestație evaluare – Faza A
 • Anexa nr. 13 Contestație evaluare – Faza B
 • Anexa nr.  14Model Contract de subvenție
 • Instrucțiuni de completare a planului de afaceri
 • Schema de ajutor de minimis “Diaspora Start Up”
 • Ghidul_Solicitantului_3.7_“Diaspora Start UP

6. Procedura de înscriere la concurs

Planul de afaceri va fi depus la Euro Best Team S.R.L., împreună cu documentele solicitate.

Depunerea dosarului de înscriere la Concursul planurilor de afaceri se poate face în următoarele moduri:

 1. pe e-mail: [email protected] (documentele vor fi trimise printr-o aplicație electronică de transfer. ex.: www.wetransfer.com)
 2. prin serviciul de curierat la adresa: Splaiul Independenței, nr. 287, et.3, sector 6, București – sediul Euro Best Team S.R.L.
 3. depunere la sediul Euro Best Team S.R.L.: Splaiul Independenței, nr. 287, et.3, sector 6, București.

Atenție! Costul cu serviciile de curierat vor fi suportate de Candidatul la concursul Planurilor de afaceri.

Data de la care devine activă înregistrarea Planului de afaceri este publicată în Calendarul concursului, care este comunicată pe site-ul proiectului și pe adresa de e-mail a absolvenților cursului de „Competențe antreprenoriale” din cadrul proiectului.

În vederea înscrierii la concurs, vă rugăm să completați şi să trimiteți planul de afaceri şi documentele suport până la ora 24.00 a ultimei zile de înscriere (17.01.2019).

În vederea înscrierii în cadrul concursului, candidații vor completa şi transmite dosarul de înscriere până la ora 24.00 a ultimei zile de înscriere.

7. Calendarul concursului planurilor de afaceri

 • Depunerea planurilor de afacere – până pe data de 17.01.2019
 • Etapa I – Verificarea conformității administrative a planurilor de afacere (faza A) – 21.01.2019
 • Publicarea rezultatelor privind verificarea conformității administrative a planurilor de afacere – 22.01.2019
 • Primirea contestațiilor – 23.01.2019-25.01.2019
 • Soluționarea contestațiilor – 23.01.2019 – 25.01.2019
 • Etapa a II-a – Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afacere (faza B) – 28.01.2019-15.02.2019
 • Publicarea rezultatelor privind evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afacere – 18.02.2019
 • Primirea contestațiilor – 19.02.2019 – 21.02.2019
 • Soluționarea contestațiilor – 22.02.2019 – 28.02.2019
 • Publicarea anunțului final privind planurile de afaceri selectate – 28.02.2019

8. Data înregistrării candidaturii

 1. documentația transmisă prin e-mail – se va lua în calcul data primirii de către Euro Best Team
 2. documentația depusă prin serviciul de curierat – se va lua în calcul data de expediere a plicului de către candidat
 3. documentația depusă direct la sediul Euro Best Team – se va lua în calcul data depunerii plicului la sediul Euro Best Team

Pentru transmiterea candidaturii pe e-mail subiectul acestuia va fi Concurs planuri de afaceri în cadrul proiectului “START BUSINESS – Români din Italia”.

Dacă se alege varianta transmiterii prin serviciul de curierat sau se depune personal la sediul Euro Best Team, pe plic se va scrie următoarele: Pentru Concurs planuri de afaceri în cadrul proiectului START BUSINESS – Români din Italia”.